کاربران عزیز جهت بازدید از وبسایت بیقراران منحصرا از مرورگر موزیلا فایر فاکس به لحاظ سرعت لود شدن استفاده نمایند بیقراران

بیقراران
سرریزِ چشم یک فرهنگی 
لینک دوستان
لینک های مفید

معنی نام های دخترانه ترکیآچا :خوشایند ،بانوی مسن درخوراحترام
آچالیا:نام گلی است
آچقین گول :گل شکفته شده
آچیق گول :غنچه یا گل شکفته شده
آدیگول :نام چو گل
آسانا: دختر زیبا
آسلیم :مفید،دارای خیر
آغان :شهاب آسمانی، زبانه آتش
آغ بنیز:سفید چهره
آغجاقیز:دخترسپید روی و سفید بدن
آغجاگول : همچو گل سفید
آک ایپک :ابریشم سفید
آک چیچک :گل سپید
آکچین : پاکدامن،آبرومند

 آک ییلدیز:ستاره درخشان

آلا گؤز:چشم درشت وآبی رنگ
آلانور :نوردر خشان،برّاق
آلتینای :ماه زرین
آلتینلی :زرین
آلتینیار :یارطلایی
آل چیچک :گل سرخ
آچیق :روشن  ، نیکبختی
آچیق گون :روزصاف و روشن
آغجا :سفید روی
آک بوداک :شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید

آکمان : سفید، بی گناه
آلتان :طلا،شفق سرخ
آلتین :طلا
آلقا :پسندیدن
آلقیش :ستودن، تشویق
آل کیم :رنگین کمان
آل گول :گل سرخ
آلگون :آفتاب سرخ
آلنار :انارسرخ
آلِو :زبانه آتش،داغ
آلیشان : علف آهو
آمراق : دوست داشتنی،شیدا ،پاک وصاف
آمول شکیبا،آرام ،با ادب
آناشن :مادر شاد
آناک :خاطره،هدیه
آناگول :گل مادر،گلی که همچومادرباشد(منظور ازگل فرزند دختر است)،دختر همچو گل
آنایار :یار مادر
آنداچ :خاطره ،یادگار
آنلیک :فهمیده،عقل
آنناک :یادگار،خاطره
آنی:خاطره،به یادآوردن 
آی :ماه
آی بن :آفریده همچون ماه
آی بنیز:ماه رخ
آی پار :درخشنده همچو ماه
آیپارا :ماه نو، هلال ماه
آی پری :زیبامانند ماه
آیتاج :تاج همچو ماه
آیتار :مژده دهنده
آیتارشن :پیک شادی
آی تن :ماه
آی جامال :به زیبایی ماه

آیجان :دختری که روانش به پاکی ماه باشد
آی چیچک :گل آفتابگردان
آیدا :درماه،گیاهی خوشبو 
آی دار :کاکل،یال
آیداشن :شادی در ماه
آیداگول :گل ماه
آیدان : از ماه آمده ، همانند ماه
آی دینچ : پابرجا چون ماه برّاق،درخشان
آیرال :استثنا شده
آی سِئو :دوست داشتنی مانند ماه
آیسان :مثل ماه
آی سَل :پرتو مانند ماه
آی سَن :همانند ماه هستی
آیسودا :ماه در آب
آی سون :هدیه ماه ، مَهداد
آی سونا :زیباروی متعلق به ماه

آی سوی :از نسل ماه
آی سین :مثل ماه  هستی
آیشان :شناخته شده چون  ماه
آیشن :مثل ماه صاف ودوست داشتنی
آی فَر :سفید مثل ماه
آی قاش :دارای ابروانی همچون هلال ماه
آی قیز:دختر ماه
آی گئن :مرتبط با ماه،دوست نزدیک و همدل،همراز
آی گول :گل ماه،زیبا همانند ماه
آیلا :هاله اطراف ماه
آیلار :ماه ها
آیلان :همراه ماه،شبیه به ماه
آیلین : هاله ماه
آیمان :انسانِ ماه، زیبا چون ماه
آیمان :مثل ماه
آیناز : مهناز
آی نور :نور ماه
آی نیسه : دختری که چون ماه زیباباشد
ائتکین : اثر گذار
ائتناز :نازکن
ائل آی :ماه ایل،زیباروی ایل
ائلبالی :شیرین وعسل ایل
ائل بَزَر : زیباچهرۀ  ایل
ائل بزه ر:زینت دهندۀ ایل
ائلتاج :تاج ایل ،شخص مورد احترام  مردم
ائلتاش:هم ایل ،هموطن،هم طایفه
ائلچین:لایق ایل ،برای مردم وایل
آئل سئوَر : شیفتۀ ایل
ائلکین :میهمان،سیاحت کننده
ائلگین :غریب ، مهاجر، آنکه ازخانه وکاشانه اش دور مانده باشد
ائوین:هسته یادانه، اصل هرچیز
أ رکانا :آزاد
أرگم :نازنین من
أرگول :همانند گل
أرمغان :هدیه،تحفه
أرمَن :لایق حرمت ،خوش یمن
أسمر:گندمگون،ریشه عربی دارد
أسیم :وزش باد ،مه
ألیک :آهو
اوتکو : عاقبت خوش
اود آنا :مادر آتش
اود دنیز: دریای آتش
اودشَن :شاد آتشین
اوروز:بخت ،خوشبخت،ماه روزه داری
اوزای :فضا،دنیای بیکران
اوزوک :انگشتر
اوستون :بهتر
اوسلو:صاحب کمال
اوغور :موفقیّت ،بخت
اوغورلو :فرخنده فال
اوکای :آفرین
اولجا :غنیمت،بخشش
اولجای :بخت
اولدوز:ستاره
اولکان:بسیاربزرگ
اولکَر:هفت ستاره خوشه پروین
اولگون :رنگ آبی،به رنگ آب
اولوس:ملّت ،قوم وطایفه
اوماچ :امید،مقصد ،آرزو
اومای :الهه
اونای :شریف، نامدار
اونسال :بسیارمشهور
اونلو : پرآوازه،جذّاب
اویسال :حرف شنو
ایپک : ابریشم
ایپک تن :دارای پیکری لطیف مثل ابریشم
ایپک نور:برّاق
ایزگی :باهوش و دادگر
ایزیناز:خوش اثر
ایستَر :خواستن
ایستَک :آرزو،خواسته،مراد
ایشیک : فروغ
ایشیل:فروغ

ایشیلار : درخشنده ، روشنایی ها
ایشیلاک :تابنده،دارای درخشش
ایشین :پرتو
ایشین سو :درخشش آب
ایلدَش :متولد شدگان در یک جا
ایلدیر:روشنایی ،برق زدن ،درخشش
ایلقیم :سراب
ایلک آی :ماه نو ،ماه هلال
ایلک ایز:اولین نشانه
ایلکناز:اولین ناز (اولین دختر خانواده )
ایلگی :مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی
ایلمَن :وابسته به ایل وطایفه
اینجی :مروارید،بسیار تابنده
اٶز آیتان : شبیه به شفق
اٶز آیسان :نظیرماه
اٶزبال :عسل اصل وحقیقی
اٶزبَن :خال ویژه و مادرزاد
اٶزبیل :آنکه دارای دانشی خاص است،باسواد ، فهمیده
اٶز پینار:منبع آب منحصر به فرد، آب حیات بخش
اٶز جان :تَنی،عزیز و محبوب
اٶز دَش:ببدون فرق،کاملا یکسان
اٶز دَک :مادّه ،تنۀ درخت
اٶز گو :منحصربه فرد، ویژه
اٶزگول :ویژگی،گونه و نوع
اٶزگولَچ : دارای طرز خنده ای ویژه
اٶزگونَش:نظیرخورشید
اٶزَل :چیره دست  ،مخصوص،جداگانه
اٶزلَر:حسرت کشنده،دلتنگ
اٶزلَم :در شوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو
اٶزن : توجه و اعتنای جدی
اٶزیورت :سرزمین مادری،میهن،ایل
اٶکه :تیزفهم ،باهوش
اٶگه : عاقل،وزیر،مشاور
اٶن ایز:اوّلین اثر،نخستین راه
اٶوگول : سزاوار ستایش
اٶیوک :هیجان حاصل از عشق ومحبّت
باخیش :نگاه
بادام گؤز :چشم بادامی
باریش :آتش بس،آشتی
بارینج :شبدرکوهی
باغیش :بخشیدن،هدیه کردن
بالا :اولاد،فرزند،نوزاد
بال سان :شیرین همانند عسل،متعلق به عسل
باللی: ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل
بایاز :دراصل بیاض است و ریشه عربی دارد .یعنی : سفید ، سفیدی
بایان :خانم ،بانو
بایراق :تکّه پارچۀ رنگی که بر رویش نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا تشکیلات و گروهی باشد.
بَتی :تصویرکردن ،چهره ،اندام وپیکر،قامت
بَتیک : نامه،نوشته های رسمی
بَدیز:زیبا ،خوش قد و قامت،ظریف
بَگَنچ :خوشایند ،پسندیده
بَلگَن :شایسته ،لایق ،سزاوار
بَلگَین :واضح،بارز وآشکار،روشن
بَنزَر :شبیه ،نظیر،مانند ،شایسته ،مناسب
بَن شَن :من خوشبخت هستم ، من شاد م
بَن گول :گل  خالدار
بَنگین :دائمی ،جاویدان
بَن لی:دارای خال
بَنیجه : جاودان و همیشگی
بولود:ابر ،بخار
بیرجه :تک ،یگانه ،یکی
بیرسَن :آنکه یکی باشد،یکّه و تنها ، تو یکه و تنهایی
بیر گول :گل بی مثل ومانند
بیلگه :صاحب معلومات عمیق
بیلگی :  دانش ،سواد
بیلگین :صاحب دانش

پارلا :بدرخش!تابناک شو !
پارلار :نور می افشاند ،می درخشد
پارلاش : درخشندگی
پارلاک :نورافشان ، تابناک
پَتَک :کندو
پَک اؤز :دارای صبر

پیرلانتا :برلیان ،الماس تراش خورده

پینار:چشمه ،چشمۀ جوشان آب
تئللی :دختری با گیسوان بلند و زیبا
تئل نار:زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است
تئلناز:دختری با گیسوی ناز
تئل نور :دارای موهای شفاف و برّاق
تابراک :سرزنده ،زرنگ و کاری
تاتلی :بامزه وبانمک
تاچلی:تاج بر سر
تارو :به حالت ظریف درآورنده
تاریم :چادر ،خانه ،مکان سر پوشیده
تالکوک :محل پیوند کوه هابه هم
تان آک :سرخی افق ،عجیب وغریب
تان آل :نظیرشفق ، شگفت انگیز
تان زَر:طلای  شگفتت انگیز
تان سو :خارق العاده ، شگفت انگیز
تان گول:گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی
تایسیز :بی همتا
تَرگول :گل نوشکفته ،شکوفه تازه
تَرنیسه :دختر جوان وبا طراوت
تَک آی :ماه یگانه
تَکسین :یکی یکدانه
تَک گول :گل بی همتا
تَگیر:ارزش  ،قیمت
َتن آی :همانند ماه
توپاز :نوعی سنگ وقیمتی 
تویقو(دویغو):احساس ،عاطفه
تورمَن :مرغوب و با کیفیت
تورناز:دخترترک ونازدار
تولین :آنکه بسیار ظریف دیده می شود، آینه
توماقان :گل نیلوفر
تونا :نام ترکی رود« دونای» که پس از رود وولگا در اروپا بسیار طولانیست
جئیران/ جیران : غزال ،آهو
جان ایپک : دارای روان چون ابریشم
جان سِئل : زنده وجاندار
جان سونار:آن که جان فدای دوست کند.
جان سوی :از  تبار نیاکانی نیک
جان شَن : خوشبخت ، خوشحال وسرزنده
جَرَن/جَران :آهوی ماده
جیلوه لی :عشوه گر
جیلوه ناز : نازنین  ،عشوه گر
چئچئن: برازنده وخوشایند
چاغداش :معاصر، هم عصر، زندگی کردن در یک  زمان
چاغری : شاهین شکاری ، دعوت کردن ،بیانیه ،فراخواندن
چاغلار :آبشار، آب روان جوشان و کف آلود
چاغلایان : آبشار
چاقیر : شاهین تیز پرواز

چایلان :ماسه زار ،ریگزار
چلنگ : حلقه گل ، تاج طلایی یا نقره ای
چولپان : نام ستاره ای

چیچک :شکوفه ، گل

چیچک ناز:نازنین همانند گل
چیلَک : توت فرنگی
چیم ناز : بسیار ناز کننده ،طنّاز

خاتون:بانو

خانیم :بانو
خانیم زَر: زر بانو

دادلی : خوشمزه،بامزه
داغشَن : شادی کوهستان
دالغا:موج
دانشن :فجر شادی
دَفنه : درختچۀ برگ بو
دَنیز : دریا بی نهایت

دورا : قله کوه
دور تَکین : مانند مروارید ، دوست داشتنی
دوزگون : سالم و کامل و بی کم و کاست
دوزلو: بانمک
دولغون: پر ،تمام
دولقون : تمام و کامل
دویسال : دارای احساس
دویغو: قابلیت فهم

دیرلیک :آسایش ،آرامش وسازش

 دیکمَن: نوک ،قلۀ کوه
دیلَک: آرزو وخواسته 
دٶکمن : جذاب،برازنده و سزاوار
دٶنوش : برگشتن /به معنی پیشرفت هم می آید.

رشمه :روبانی برای زینت
َزرتکین :زر بانو
زَرخانیم :زربانو
زَرلی :زر پوش

 

ژاریک :درخشنده
ژالین : شعله
ژَمیس : میوه
سئچکین : شایان گزینش ،برگزیده
سئزال :دارای احساس  و فهم
سئزَر: قادر به درک
سئل شن :سیل شادی
سئلناز : سیل ناز  و کرشمه
سئودیم :علاقه مند شدم ،پسندیدم
سئوَر:دوست دارنده ،دوست داشتنی
سئوسای : احترام متقابل در عشق ورفیق
سئوشن : شادی را دوست بدار
سئوکال : دوستداشتنی باش و زندگی کن ،حس صداقت درعشق
سئوگی :احساس دوستی
سئوَن :دلباخته
سئوناز:دوستدار ناز
سئویل :دوست داشتنی ،شایستۀ دوست داشتن
سئویم :جذّاب
سئوین : خوشحال شدن
سئوینج :حس شادی
ساچلی :گیسوی بلند
ساچناز :دختری که گیسوان زیبایی دارد
سارین :ترانه
ساناز: بی همتا

سانای :محترم
سایا : یک رنگ وبی ریا
سایات : دارای نام و جاه
سایرا(سِهره یاسِیره ):آواز خواندن ،چه چه زدن  بلبل
سایراش:نجوا کردن ،زمزمه نمودن ،به آرامی آواز خواندن
سایراو : پرندۀ آوازه خوان ،بلبل
سایقی:احترام  ،ادب
سایقین : احترام گزار ، شایان احترام
سای گول :گل محترم ،زیبارخساری که شایان احترام است.
سایلان: گرامی
سایلاو : نماینده  ،برگزیده
سایین : سزاوار احترام
سَرپیل : پاشیدن ،پراکنده گشتن ،جهیدن
سَرمین : باحیا ،آبرومند
سرین :شکیبایی

سَلما : برگ پهن
سَلَن : آوای دلنشین
سورمه : سُرمه

سولماز: دوراز پژمردگی
سونا:قو،اُردک برای وصف دختر زیبا به کار می رود.

 سونار: هدیه می کند
سونال: هدیه شده
سونای :آخرین شب طلوع ماه،بخشیده شده ،تقدیمی
سون گول: آخرین گل متولد شده از مادر (فرزند دختر)
سیبئل:قطرۀ باران ، خوشۀ گندم
سیرما:گلابتون،رشته های نازک وظریف وباریک طلایانقره شبیه به نخ،رشته زرین،
سیلا :ملحق شدن ،وصال
شَن آی : ماه شادی بخش

شَنال : خوشحال

شَن ایز:علامت شادی بخش
شَن سَس:خوش آوا

شَن گول :گل مایه خوشبختی

شَن ناز:دختر نازنین و شادمان

شن یار : یارشاد

طرلان/طارلان/ ترلان / تارلان :بازشکاری

فَرآی: نورماه ،مایه زیبایی ماه
فولیا : گل نسرین ،نرگس زرد
فوندا:علف جارو علفزار
قاراتئل :سیاه مو
قاراجا:تیره رنگ،بُز کوهی
قاراگیله :انگور سیاه دانه
قاراگٶز/ قره گوز:سیاه چشم
قَرَنفیل:گل میخک
قنیره : زیباروی بی همتا

قوتلوآی :ماه مقدّس و خوش یمن
قیز ناز:دختر ناز
قیزیل :سرخ ،طلا
قیزیل گول :گل سرخ(رُز)،گل محمدی
کاراک :مردمک چشم
کاواک:درخت تبریزی ،سپیدار
کایرا:نیکی کردن
کایران :چمن ،مکانی صاف ،میدان
کَپَنَک : پروانه
کَکلیک:کبک،پرنده کوهی
کَلَبَک:پروانه
کوتکو :ساده ، فروتن ، باادب
کونات : دلسوز و مهربان

کٶلگه :سایه
کؤنول :قلب ،دل 
گلین :عروس
گول آی :ماه گل
گول ایز:نشان گل

گول باهار :گل بهار
گول بَن : دارای خالی چون گل

گول بنیز:گل چهره

گول بوداق :شاخه گل ،بوته گل
گول تَک : گل کمیاب و تک

گول دَم : گل دم ، گل نفس

گولدَن : از گل ، گُلی

گولر : خنده رو و مهربان

گولرآی : ماه خنده رو

گول سئل :سیلی از گل
گول سئو:شیدای گُل
گول سئوَن :عاشق گل
گل سئوین :خندیدن ،رقص وخنده ،شاد شدن

گول سَرَن :پراکنده کننده گل
گولسون :همواره شاد

گول سوی :صاحب اصل ونسب مانند گل

گوللَر:گل ها
گوللو :آراسته با گل ،گلدار
گولوش :خنده

گولومسَر :همیشه خندان
گول یاز: گل بهاری 
گولین :مانند گل ،گلزار
گوموش : نقره
گون :خورشید،روز،  زمان
گون سئل :مانند خورشید
گونَش : خورشید
گون فَر :اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
گونول : خواسته دل
گٶزده :پسندیده و خوشایند
گؤزَل : زیبا،بی عیب
گؤزَن : جذاب ، زیبا
گؤک سئل:آسمانی
گؤک سَن : آسمانی
گؤک من: دخترچشم آبی و بور با پوست سفید وموی زرد
گؤی چَک : زیبا،دوست داشتنی
لاچین :گونه ای شاهین
مئلیسا :تُرَنج

مارال : گوزن ماده

مارتی :مرغ دریایی
ماویش : دختر بور ی که چشمانی به رنگ آبی روشن دارد
مایوک :غنچه ،گل نشکفته
مَلتَم :باد ساحلی ،مه
مورایپَک : نوعی پارچه مخمل ،ابریشم بنفش رنگ
مورتان : رنگ صورتی شفق  هنگام سپیده دم
مورگول : گل بنفش رنگ
مورَن : رود ،آب روان
مویان :خیر و ثواب

مین گول :هزار گُل
مین ناز : هزار ناز، دارای ناز
ناخیش:همان نقش است.

نارچیچک :گل انار
نارگول : گل انار
نارگیله : دانه های داخل انار
نارین :ظریف وباریک

نارین گول: گل یا شکوفه ظریف
نازلی: پر ناز و ادا

نورال :روشنایی

نورایشیک : بسیار درخشان
نورچین :سیل روشنایی ،درخشش نور
نوردان : آفریده از نور

نورسان : همچون نور
نورلان : نورانی شونده

نورمان :مثل نور

وارجان :دارای جان ، اهل دل

وَردا : برگرفته از واژه پهلوی « وَرتا» به معنای گل سرخ
یئشیم : سنگ یَشم
یئنی شن : جشن و شادی نو
یئنی گول :گل نوشکفته
یاراش :خوشایندی ،جذّابی
یاراشیق : دوست داشتنی ،زیباوجذاب
یارپاق :دراصل «یاپراق» است،برگ درخت وگیاهان
یارلیک :فرمان ، دستور
یارماکان :هدیه،ارمغان
یازباهار : فصل میان تابستان وزمستان،فصل پاییز
یازگول : گل تابستانی
یاسام :نظم وترتیب ،قاعده وقانون
یاشا :آفرین ،زنده باد
یاشار : زندگی کننده ،دارای عمری طولانی ،تندرست و سرزنده
یاشام : عمر،زندگی
یاشیق : خورشید،نور آفتاب
یاشیل :سبزرنگ،تروتازه
یاشین : آذرخش
یاغمور : باران،بارندگی
یالدیز:آراسته به آب طلا ونقره

یالقین :سراب
یاناک :گونه ، لُپ
یورتسال:میهنی

یوردام :چالاکی ، ناز،عشوه
یوردوم : میهن من

یوروک :طرز زندگی

یوسما: نازنین ، عشوه گر
یوکسَل:برتر،اوج گیرنده ، دارای قیمت

قیز آدلاری

آتوسا:اوددان یارانمیش
آرزی:دیلک،ایستک
آسانا:گوزل قیز
آشقین:آشیب-داشمیش،لبریز
آلتونای:قیزیل آی
آی تک:آی کیمی پارلاق و گوزل،مهسا
آیتن:آی کیمی،آیلار برابر
آیدا:سو قیزاغینداگویه رن بیتگی
آیدار:باشین تپه سینده و آلینا توکولن ساچ،کاکل
آیسال: آی کیمی پارلاق تانینمیش ،آی سانیلان ،آی کیمی گوزل
آیسل:آی کیمی،آیا بنزر،آی کیمی پارلاق
آیسو:آیدین سو،آی کیمی پارلاق سو

آیسودا:سودا اولان آی
آیشن:آی کیمی پارلاق،سئویملی قیز
آیشین:آیا بنزر
آیلین:آیین دووره سینده اولان ایشیق،هاله
آیمان:گوزللیک،ایشیقلیق و تمیزلیکده آی کیمی اولان
ائلچین:ائل یاراشیغی ائله یارارلی اولان
ائلناز:ائلین نازلی قیزی
اسمر:قاراشین
پینار:بولاق
تامای:بوتون آی
توران:قدیم و تانینمیش آدلاردان،بوتون تورک تورپاق لارینا بو آدی دئییلر
تومروس:ساکالارین بویوک ائلی اولان ماساژئت لرین ملکه سی ،او بیر ساواشدا هخامنش شاهی،کوروشون باشینی کسیب و اونون قو شونونو قیریب قورتاریب
دالغا:دنیز لپه سی
دالغین:درین فیکیره گئدن
دورنا:بیر گوزل قوش آدی
ساناز:تای سیز،سانی آز اولان
سارای:بوتون آی
سانای:آی شوهر تلی
سحر:گون چیخان زامانی
سئوا:سئوگی،ایستک
سئویل:سئوگی یه دَیَن ،سئومه لی
سئوین:سئوینمک،شن اولماق
سولماز:همیشه یاشایا
گونای:گونش گورونن یئر
گونتای:گونش کیمی،گونه برابر
گونش:یئره ایستی و ایشیق وئرن کوره
لاچین:جسارت رمزی اولان شیکاری قوش آدی
نازلی:عشوه لی ناز ائدن
اولدوز:گونش و آیدان باشقا گویده گورونن شئی لرین هر بیری
یالچین:اوجا صخره،قایا
ایپک:یوموشاق و پارلاق تئل،اینجه

 


موضوعات مرتبط: مطلب آموزشي، ویژه همکاران فرهنگی
[ دوشنبه 21 دی1388 ] [ ] [ برزگر ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبسایت بیقراران

این وبلاگ صرفا آموزشی بوده و با هدف اطلاع رسانی به همکاران فرهنگی و دانش آموزان ایجاد شده است. اگر مایل به تبادل لینک هستید اول وبلاگ مرا بنام "بیقراران" لینک کنید بعد اطلاع دهید
فقط لینک همکاران فرهنگی و لینکهای اخلاقی پذیرفتنی است
اینجا مقدس است با دلی پاک وارد شوید خواستی بیایی دلتو صاف کن ، بیا
لینک های مفید