آمار اینجا مقدس است با دلی پاک وارد شوید خواستید بیایید فقط دلتو ن راصاف کنید و از تمام کاربران عزیزی که به بیقراران وارد می شوند خواهشمندهستم مطالب و نوشته های بنده را که از سر بیقراری است ،بخودشان نگیرند . مطالبم عمومی اند و شامل اشخاص حقیقی و خاص نیست . فلسفه بیقراران از تولد یا یازده سالگی اش همین گونه بوده است بیقراران

کار و فناوری هشتم و پستهای مرتبط با آن

هرروز رصدگر خبرهای جدید باشید


برچسب‌ها: کتاب چند رسانه کار و فناوری هشتم, فیلم تدریس مولفان در pdf
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط برزگر در سه شنبه ۲۵ شهریور۱۳۹۳ و ساعت |
 

حکایتی زیبا از خواجه عبداله انصاری در مورد درویش تنگدست

درویشی تنگدست به در خانه توانگری رفت و گفت:
 شنیده ام مالی در راه خدا نذر کرده ای که به درویشان دهی، من نیز درویشم.
خواجه گفت: من نذر کوران کرده ام تو کور نیستی.
 پس درویش تاملی کرد وگفت: ای خواجه کور حقیقی منم که درگاه خدای کریم را گذاشته به در خانه چون تو گدائی آمده ام.
این را بگفت و روانه شد.
خواجه متأثر گشته از دنبال وی شتافت و هر چه کوشید که چیزی به وی دهد قبول نکرد.
 از او بخواه که دارد و میخواهد که از او بخواهی,
 از او مخواه که ندارد و می ترسد که از او بخواهی.
 خواجه عبدالله انصاری


برچسب‌ها: حکایتی زیبا از خواجه عبداله انصاری در مورد درویش ت
+ نوشته شده توسط برزگر در سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |
اسیب بر بدن از رحمتهای الهی است:

ﯾﻮﻧس اﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩاﺳﺖ: درﺧﺼﻮص ﻣﻮﻣﻨﺎن، ﻫﺮ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﻞروز آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ آن وارد ﻧﺸﻮد، ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ و دور از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ. ﮔﻔﺘﻢ: واﻗﻌﺎ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮدند: ﺑﻠﻪ. ﮔﻔﺘﻢ: واﻗﻌﺎ؟ ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮدند: ﺑﻠﻪ. ﭘﺲ ﭼﻮن اﻣﺎم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮدند، ﻓﺮﻣﻮدند:
ای ﯾﻮﻧﺲ! از ﺟﻤﻠﻪ ی ﺑﻼ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺮاش ﭘﻮﺳﺖ و ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻟﻐﺰﯾﺪن و ﯾﮏ ﺳﺨﺘﯽ و ﺧﻄﺎ ﮐﺮدن و ﭘﺎرﻩ ﺷﺪن ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ و ﭼﺸﻢ درد و ﻣﺎﻧﻨﺪاﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ. ﻣﻮﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖﺗﺮ و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارد ﭼﻬﻞ روز ﺑﺮ او ﺑﮕﺬرد و ﮔﻨﺎﻫﺎن او را ﭘﺎک ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﻢ ﭘﻨﻬﺎن در دلی ، ﮐﻪ او ﻧﻔﻬﻤﺪ اﯾﻦ ﻏﻢ از ﮐﺠﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ، وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﮑﻪﻫﺎی درﻫﻢ را در ﮐﻒ دﺳﺖ وزن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺼﺎن آن ﺷﺪﻩ و ﻏﺼﻪدار ﻣﯽﺷﻮد، ﺳﭙﺲ دوﺑﺎرﻩ وزن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وزﻧﺶ درﺳﺖ ﺑﻮدﻩ، ﻫﻤﯿﻦ ﻏﺼﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﮔﺬرا...ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺮزش ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اوﺳﺖ.
۷ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ: ۱۱ / ۵۱۸ ج ۲۱ اﻟﺒﺤﺎر: ۷۶ / ۳۵۴ ج ﻋﻦ ﻛﻨﺰ اﻟﻜﺮاﺟﻜﯽ: ص ۶۳ ﺑﺈﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب
پ ن: از امام ره نقل شده وقتی یکی از نزدیکان شان از اذیت ها و گریه های بچه اش گلایه کرده امام فرموده بودند کاش جای شما بودم، شما نمی دانید با تحمل این رنج چه اجری می برید


برچسب‌ها: اسیب بر بدن از رحمتهای الهی است
+ نوشته شده توسط برزگر در سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |
از كنار تابلويي كه  شهر یری را با فلشی نشان می داد  به سمت مكان مورد نظر پيچيديم از روستاي پرازميان كه در مسير راهمان بود ، گذشته و طي طريق نموديم . آنقدر سراشيبي و سربالايي رفتيم كه نااميد شديم  و عرض راه رفت  که خاکی هم بود به اندازه عبور یک ماشین و کم عرض بود  و شيبهاي تندي هم داشت بعضي جاها . هوا گرم بود جز حرکت سریع سوسمارها چيز ديگري نمي ديديم . انگار وارد جاده اشتباهی 3 شده بودیم . لحظه ای که تصميم گرفتيم به برگشت از دور فردي ابيض پوش ديديم به سمت وي حركت نموديم ايشان مسئول مراقبت از وسائل "شهريري " بودند كه از طرف سازمان ميراث فرهنگي گماشته شده بودند: اين مكان كه عبارتست از سنگ نوشته و غار و قبرها و قدمت آن 3500 سال قبل از ميلاد مسيح هست و در حدود 300 قبر اينجا هست و در سال 1382 توسط ميراث فرهنگي ثبت شده و عمليات مراقبت و احياء شروع گرديده است .

بنا به گفته ي يكي از اهالي اطراف اين مكان ، بعد از حفاري شمشيرهاي طلايي و سكه و ساير آثاري كه به نحوي امكان انتقالي شان بوده ، به تهران منتقل گرديده است و مابقي مثل سنگ و قبر اينجا مانده است

این محوطه شامل ۲۸۰ سنگ‌افراشته باستانی است که دیرینگی آن‌ها بیش از 8 هزار سال پیش میلاد برآورد می‌شود و قدمت این مناطق به دوران اواخر مفرغ و دوره نوسنگی و مس سنگی و نیز اوایل آهن مربوط است.
این سنگ‌افراشته‌ها با ارتفاع متفاوت ۷۰تا ۳۶۰سانتی متری که اکثرا منقوش به اشکال انسان هستند. طرح انسان‌های حک شده بر روی سنگ‌ها به شکل افرادی دست به سینه و معمولا بدون دهان است و تنها یک مجسمه حکاکی شده زن یافت شده که دارای دهان می باشد و تاکنون فقط هفت قطعه این نوع سنگ - افراشته‌ها در منطقه حکاری کردستان ترکیه و یک قطعه هم در قپوزستان آذربایجان یافت شده‌است.
وسعت محوطه شهریری ۴۰۰ هکتار است و در ۶۰ کیلومتری غرب اردبیل، 7 کیلومتری شمال شرقی مشگین شهر - بخش لاهرود، یک کیلومتری شمال روستای پیرازمیان و در کنار رودخانه قره‌سو واقع شده‌است.
محوطه شهریری از سه قسمت معبد، قوشاتپه و قله تشکیل شده‌است و سنگ‌افراشته‌های این محل با فرسایش و تخریب زیادی روبه‌رو هستند و در فروردین ۱۳۹۰ گردباد باعث ویرانی بخشی از این محوطه شد.
شهریری- پیرازمیان
 محوطه باستانی «شهریری» در سال ۱۳۸۱ از سوی میراث فرهنگی استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. از زمان پیدا شدن این محوطه تاکنون، هشتاد درصد آثار آن از میان رفته‌است.و متاسفانه علی رغم قدمت این آثار و دگرگونی تاریخ هایی که خوانده ایم(با توجه به قدمت این آثار) هیچ توجهی به این آثار ارزشمند نشده و هنوز هم در معرض خراب شدن رار گرفته اند.


برچسب‌ها: مکان بی نظیر, شهریری, در دیار نگین سبز آذربایجان
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط برزگر در سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |
در کلاس من فرزندان تمام اقشار جامعه نشسته اند، فرزندان «طلاق» را باید تحمّل کرد و با روحیه شکننده اشان ساخت! با فرزندان «اعتیاد» باید مدارا کرد و با بی تربیتی هایشان کنار آمد! فرزندان «یتیم» را باید نوازش کرد و کمبود مهرشان را جبران کرد، فرزندان «ناهنجار» را – که محصول اختلافات خانوادگی اند- باید هدایت داد! به فرزندان «کار» باید استراحت داد، فرزندان والدین «بی بند و بار» را باید سر به راه کرد، فخرفروشی فرزندان «سرمایه دار» را باید تعدیل کرد، فرزندان «کمرو» را به بطن جامعه باید بازگرداند، نازپروردگی فرزندان «مرفّه» را باید تعادل بخشید، فرزندان «بدسرپرست» را حکیمانه و صبورانه باید سرپرستی کرد، فرزندان «بی سرپرست» را با آغوش مهر پدری باید آشنا ساخت! همه این مزاج های تلخ و شیرین با صداهای دلنواز یا گوشخراششان در یک اتاق چند متری، گرد شمع سوخته معلّم حلقه می زنند و بازتاب و پژواک این صداها هر روز چون موریانه، ذهن او را می خورد و تارهای خستگی بر تن رنجدیده اش می تند و فرسوده اش می سازد و در بیرون از این اتاق رؤیاها! بزرگان، «زیادی» و «مصرفی» اش خوانند، و اینچنین است که کم کم می شکند.


برچسب‌ها: چگونه معلمی در کلاس درس اش کم کم می شکند
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |
اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران : امسال مبلغی نزدیک به ۲۵۰ هزار تومان به حقوق دریافتی معلمان اضافه شده است اما وزارت آموزش و پرورش مبلغی در همین حدود را تحت عنوان «کسری مقرری ماه اول» از حقوق ماه اول کسر کرده است.
او افزود: حقوق ماه گذشته بسیاری از معلمان به خاطر کسری مقرری ماه اول نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده بود و حتی دریافتی گروهی از معلمان از حقوق اسفند ماه‌شان نیز کمتر بود.
عبدی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش هر سال این مبلغ را به بهانه پرداخت پول به صندوق بازنشستگی کشوری کسر می‌کند و مدعی‌ است اگر این مبلغ از حقوق فروردین ماه معلمان کسر نشود، معلمان در زمان بازنشستگی به مشکل بر می‌خورند.
دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در ادامه بیان کرد: معلمان اولین گروهی بودند که به تاخیر دولت در اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق و ارسال لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس اعتراض کردند. پس از آنکه لایحه مدیریت خدمات کشوری تصویب شد، مفاد آن به طور کامل برای کارمندان اجرا شد اما نمونه‌های مختلفی وجود دارند که نشان می‌دهند این قانون برای فرهنگیان اجرا نمی‌شود.
او افزود: به طور مثال دولت بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای تمام کارمندان دولت به جز معلمان اجرا کردند و ما آنقدر به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم تا در ‌‌‌نهایت این بند را برای معلمان نیز اجرا کردند و بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شد.
عبدی تصریح کرد: امتیاز فوق العاده شغل برای مدرک‌های تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به ترتیب ۸۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ است که همین را هم درست اجرا نمی‌کنند و امتیاز فوق العاده شغل معلمان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری را ۱۳۰۰ در نظر می‌گیرند. ما قصد داریم بخاطر این تخلف باری چندمین بار در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنیم.
این فعال حقوق صنفی فرهنگیان در پایان با اشاره به عدم پرداخت حق ایاب و ذهاب به معلمانی که از سرویس‌های رفت و برگشت مدارس استفاده نمی‌کنند، گفت: باید به معلمانی که به هر دلیلی از سرویس رفت و برگشت به مدارس استفاده نمی‌کنند، حق ایاب و ذهاب که در تهران بالغ بر ۹۶ هزار تومان است پرداخت شود اما آموزش و پرورش از مسئولیت پرداخت این مبلغ شانه خالی می‌کند. متاسفانه حق غذای روزانه نیز به همین منوال است.


برچسب‌ها: درباره کسری مقرری ماه اول فرهنگیان
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |


برچسب‌ها: من چیزی نمی دانم
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |


حذف شش گروه انسانی برای سالم ماندن روحتان:
۱-شخصی که شما را دوست ندارد.
۲-شخصی که از چشمتان افتاده است.
۳-شخصی که به شما استرس میدهد.
۴-شخصی که همیشه با شما جر و بحث میکند.
۵-شخصی که از شما سوء استفاده میکند.
۶-شخصی که بر شما تاثیرات مخرب می گذارد.
   دکتر هری ریس دانشگاه روچستر


برچسب‌ها: حذف شش گروه انسانی برای سالم ماندن روحتان
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |
متنی زیبا از پرفسور سمیعی
محله ما یک رفتگر دارد، صبح که با ماشین از درب خانه خارج می شوم سلامی گرم می کند و من هم از ماشین پیاده می شوم و دستی محترمانه به او می دهم، حال و احوال را می پرسد و مشغول کارش می شود.
همسایه طبقه زیرین ما نیز دکتر جراح است، گاهی اوقات که درون آسانسور می بینمش سلامی می کنم و او فقط سرش را تکان می دهد و درب آسانسور باز نشده برای بیرون رفتن خیز می کند.
به شخصه اگر روزی برای زنده ماندن نیازمند این دکتر شوم، جارو زدن سنگ قبرم به دست آن رفتگر، بشدت لذت بخش تر از طبابت آن دکتر برای ادامه حیاتم است.


برچسب‌ها: رفتگر محله ی ما
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |

جهت دریافت درایور گوشیهای هووایی بر روی عکس زیر کلیک نمایید .

 


برچسب‌ها: درایور گوشیهای huawei
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |
دوستان با التماس دعا اگر خواستید ،سی جز کامل  قران کریم باهر صوتی را از قاریان عزیز گوش کنید به لینک زیر بروید :

http://www.quran4iphone.com/MenuPhotosAR.html


برچسب‌ها: گوش دادن به کل سی جزء قران کریم با صدای قاریان
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |

کاش شکست خویش فراهم بود

كاش ميشدخويشتن رابشكنيم
يكشب اين تنديس تن رابشكنيم.
بشكنيم اين شيشه صدرنگ را
اين تغافل خانه ي نيرنگ را
آسمان دوستي آبي تر است
شب در اين آيينه مهتابي تراست
من نميگويم كسي بي دردنيست
هر كسي دردي ندارد مرد نيست
ليك ميگويم كه فصل سوختن
آب را هم مي توان آموختن
خنده هارا مي توان تقسيم كرد
گريه ها را مي توان ترميم كرد
گر خطرمي بارد ازاين فصل سرد
دوستي را بايد اول بيمه كرد
عشق با لبخند مردم زنده است
زندگي هم با تبسم زنده است


برچسب‌ها: کاش شکست خویش فراهم بود
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |

دلم می خواهد از دید بعضی آدمها پنهان بمانم
آدمهایی که مدام توی زندگیت سرک می کشند
و با ژست صمیمیت داشته هایت را می شمارندا
احساساتت را خط کشی می کنند
اشتباهاتت را سرزنش می کنند
به چیز هایی که خود ندارند حسادت می کنند
دست می گذارند روی نقطه ضعف هایت و آنها را بزرگ و بزرگتر می کنند
و هر کاری که لازم باشد می کنند
تا تو را کوچک و بی رنگ تر و کدر تر نشان دهند
این آدمها ” آینه ” نیستند ، ” خورده شیشه اند ”


برچسب‌ها: آدمهای خرده شیشه
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |

کاسه هایی داغتر از آش دارد شهر ما
عده ای دلواپس اوباش دارد شهر ما
داغ پیشانی فراوان است اما سجده کم
تا بخواهی آدم کلاش دارد شهر ما
یکهزار و سیصد و پنجاه و اندی روضه خوان
مؤمنانی نسبتا عیاش دارد شهر ما
پای منقل هایشان تصمیم گیری میکنند
عده ای مسئول آش و لاش دارد شهر ما
جای پرواز پرستو روی بام خانه ها
تا بخواهی دسته خفاش دارد شهر ما
در مسیر خودکفایی گام بر می دارد و
بین گندم زارها خشخاش دارد شهر ما
رو به پس رفت است،گاهی نیز درجا میزند
جای صد افسوس و صد ای کاش دارد شهر ما
مصطفی علوی


برچسب‌ها: جای صد افسوس و ای کاش
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |
فرهنگیان نیوز - تدبیر:
گزارشی درباره ابلاغیه جدید دولت درباره معلمان
طرح جدیدی در کار نیست
رتبه‌بندی معلم‌ها فضای آموزشی را فاسد می‌کند
نویسنده : مطهره واعظی‌پور
مخالفت‌های برخی معلمان با طرحی که معتقد بودند تبعیض بین معلمان است و فضای آموزشی را آلوده می‌کند، نتیجه نداد. دیروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه دولت درباره «نظام رتبه‌بندی معلمان» را ابلاغ کرد و به تمام حرف و حدیث‌هایی که در مورد نظام رتبه‌بندی وجود داشت پایان داد.
بنا بر این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل «آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی» براساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در پنج رتبه «مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی» رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند.
مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از این رتبه‌ها قرار می‌گیرند، به ترتیب از ۱۵، ۲۵، ۳۵ و ۵۰ درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال ۱۳۹۴ برخوردار خواهند شد. همچنین براساس مصوبه دولت، اعتبار مورد نیاز اجرای این مصوبه در سال ۱۳۹۴ تا میزان ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فراهم می‌شود. اعتبار مورد نیاز این مصوبه در سال ۱۳۹۵ تا میزان ۳۵ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی خواهد شد. وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف است برای ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای منابع انسانی موجود، نیروهای مازاد بر نیاز خود را برای انتقال به دستگاه‌های دیگر معرفی کند.
 طرح قدیمی است
عطاءالله سلطانی‌صبور، رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس در گفت‌وگو با فرهیختگان می‌گوید: «طرح رتبه‌بندی معلم‌ها وجود ندارد و در گذشته هم براساس قانون خدمات مدیریت کشوری این کار انجام می‌شد و به هیچ عنوان طرح جدیدی نیست یا اینکه اجرای آن متوقف نشده بود که بخواهد دوباره به جریان بیفتد. از گذشته رتبه‌بندی معلم‌ها انجام می‌شد.» او معتقد است: «طرح خوبی است اما در اصل خواسته معلم‌ها را برآورده نمی‌کند و به همین دلیل است که بسیاری از معلم‌ها به اجرای آن از گذشته تاکنون اعتراض دارند.»
 فساد در آموزش و پرورش ایجاد می‌شود
طرح رتبه‌بندی معلم‌های کشور می‌تواند آغاز این باشد که در سیستم آموزشی کشور فساد ایجاد شود زیرا ممکن است معلم‌ها به دنبال لابی کردن برای بالابردن رتبه خود و افزایش حقوق‌شان باشند و این خود باعث مسموم شدن فضای آموزشی کشور می‌شود. محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش و پرورش با بیان این موضوع به فرهیختگان در مورد ابلاغ طرح رتبه‌بندی معلم‌های کشور می‌گوید: «در مورد طرح رتبه‌بندی معلم‌های کشور نقدهای زیادی وجود دارد زیرا رتبه‌بندی یک آدرس اشتباه است که دولت می‌دهد در غیر این صورت اگر برای اجرای این طرح از کارشناسان مشاوره‌های لازم را می‌گرفتند قطعا به این نتیجه می‌رسیدند که اجرای چنین طرحی هم از جنبه تخصصی و هم از جنبه بازتاب منفی که بین معلم‌ها داشته، اشتباه است.»
او می‌افزاید: «با توجه به جزئیات طرح رتبه‌بندی که ازسوی دولت ابلاغ شده است از 160تا 600 هزارتومان افزایش حقوق برای معلم‌های کشور با توجه به رتبه‌شان در نظر گرفته شده که براساس آمار تنها پنج درصد از معلم‌ها افزایش حقوق 600 هزارتومانی خواهند داشت و به‌طور میانگین تنها 200 تا 250 هزار تومان بر حقوق معلم‌های کشور اضافه خواهد شد که این مبلغ نمی‌تواند مشکل معلم‌ها را حل کند زیرا تا به امروز معلم‌ها هر اعتراضی انجام داده‌اند ریشه اقتصادی داشته است و با این مبلغ ناچیز نمی‌توانند مشکلات معیشتی معلم‌ها را حل کنند.» او می‌افزاید: «متاسفانه طرح رتبه‌بندی معلم‌ها یک تکه دست و پاشکسته از طرح رتبه‌بندی استادان دانشگاه‌هاست که بدون توجه به شرایط معلم‌ها اجرا می‌شود به‌عنوان مثال برای استادان دانشگاه داشتن مدرک دکتری یا نوشتن کتاب اهمیت دارد، اما این موضوع برای یک معلم که به دنبال هم آموزش و هم پرورش دانش‌آموزان است، چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد.»
حالا با وجود برخی مخالفت‌ها با رتبه‌بندی معلمان، این طرح که میراث دولت گذشته است، به اجرا درمی‌آید. گرچه برخی امیدوار به افزایش حقوق معلمان با اجرای این طرح هستند، اما در واقع، افزایش حقوقی بیش از آنچه مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق کارمندان در سال 94 بوده صورت نمی‌گیرد


برچسب‌ها: گزارشی درباره ابلاغیه جدید دولت درباره معلمان
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |

توی زندگی اشخاصی هستند که مثل قطار شهر بازی میمونن

از بودن با آنها لذت میبری اما به هیچ جای نمیرسی


برچسب‌ها: مصاحبت بی فایده
+ نوشته شده توسط برزگر در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |

شرابی خوردم از دستِ عزیزِ رفته از دستی،
نمی دانم چه نوشیدم
که سیرم کرده از هستی،
خودم مستُ، غزل مستُ، تمام واژه ها مستند،
قلم شوریده ای امشب، عجب اُعجوبه ای هستی!
به ساز من که می رقصی، قیامت می کنی به به ...
چه طوفانی به پا کردی، قلم شاید تو هم مستی؟!؟
زمین مستُ، زمان مستُ، مخاطب مست شعرم شد
بنازم دلبریهایت!
قلم، الحق که تردستی.
فلانی، فرق بسیار است، میان مستی و مستی،
عزیزم خوب دقت کن!
به هر مستی نگو پستی،
تظاهر می کنی اما،
تو هم از دیدِ من مستی،
اگر پاکیزه تر بودی،
به شعرم دل نمی بستی،
خودم مستُ، غزل مستُ، تمام واژه ها مستند،
مخاطب معصیت کردی!
به مشتی مست پیوستی...
((سیمین بهبهانی))


برچسب‌ها: شرابی خوردم از دستِ عزیزِ رفته از دستی
+ نوشته شده توسط برزگر در یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |

عقاب و كلاغ (شعری از دکتر پرویز خانلری)
گشت غمناك دل و جان عقاب
چو ازو دور شد ایام شباب
دید كش دور به انجام رسید
آفتابش به لب بام رسید
باید از هستی دل بر گیرد
ره سوی كشور دیگر گیرد
خواست تا چاره ی نا چار كند
دارویی جوید و در كار كند
صبحگاهی ز پی چاره ی كار
گشت برباد سبك سیر سوار
گله كاهنگ چرا داشت به دشت
ناگه ا ز وحشت پر و لوله گشت
وان شبان ، بیم زده ، دل نگران
شد پی بره ی نوزاد دوان
كبك ، در دامن خار ی آویخت
مار پیچید و به سوراخ گریخت
آهو استاد و نگه كرد و رمید
دشت را خط غباری بكشید
لیك صیاد سر دیگر داشت
صید را فارغ و آزاد گذاشت
چاره ی مرگ ، نه كاریست حقیر
زنده را فارغ و آزاد گذاشت
صید هر روزه به چنگ آمد زود
مگر آن روز كه صیاد نبود
آشیان داشت بر آن دامن دشت
زاغكی زشت و بد اندام و پلشت
سنگ ها از كف طفلان خورده
جان ز صد گونه بلا در برده
سا ل ها زیسته افزون ز شمار
شكم آكنده ز گند و مردار
بر سر شاخ ورا دید عقاب
ز آسمان سوی زمین شد به شتاب
گفت كه  ای دیده ز ما بس بیداد
با تو امروز مرا كار افتاد

...


برچسب‌ها: عقاب و كلاغ, شعری از دکتر پرویز خانلری
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط برزگر در یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ، ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﯾﺎﻝ
ﻫﺎﺩﯼ ﺍﻧﻮﺍﺭﯼ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻪ ﻭ ﺩﻻﺭ:
ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1354 ﺑﺎ ﺩﻻﺭ 7 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ 1447 ﺩﻻﺭﻭ ﺑﺎ ﺳﮑﻪ 280 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ 35 ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1364 ﺩﻻﺭ 61 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ 4420 ﺗﻮﻣﺎﻥﺷﺪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪﯼ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ 363 ﺩﻻﺭ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﮑﻪﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ 5 ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺷﺪ .
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1374 ﺑﺎ ﺳﮑﻪ 44 ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ 4 ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻻﺭ 400 ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ 476 ﺩﻻﺭ ﺷﺪ .
25 ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1379 ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ 6 ﻗﻄﻌﻪﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﻭ 422 ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1384 ﯾﻌﻨﯽ 30 ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ 5 ﺳﮑﻪﻃﻼ ﻭ 706 ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1389 ﯾﻌﻨﯽ 35 ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ 349 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ
ﺩﻻﺭ 1060 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ 3ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﻭ ﯾﺎ 882 ﺩﻻﺭ ﻣﯽﺷﺪ .
ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 980ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻻﺭ ﺣﺪﻭﺩﺍ 3400 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﮏﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ 2 ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﻭ ﯾﺎ 433 ﺩﻻﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .


برچسب‌ها: ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ, ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﯾﺎﻝ
+ نوشته شده توسط برزگر در یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |

در این دشت لاله همگان عکس یادگاری می گرفتند . افسوس که ظهر موقع رفتن به ارشق فرصت عکسبرداری از این زیباییهای خالق را پیدا نکردم و دم غروب موقع بازگشت این عکسها را گرفتم .

بر خالق این همه زیبایی و نعمت ، شکر

 


برچسب‌ها: دشت لاله ها غروب یازده اردیبهشت 94
+ نوشته شده توسط برزگر در یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |


برچسب‌ها: دره جن در مشگین شهر
+ نوشته شده توسط برزگر در یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |


برچسب‌ها: تنوع گلهای محل یافت قارچ وحشی دنبالان, منطقه ارشق
+ نوشته شده توسط برزگر در یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ و ساعت |